Tag archieven: expeditie

Expedisje mei rein of sinneskyn

Simmer, hjerst, winter & maitiid,
Se sjonge elk in wûnderlik liet.
Snie, iis, reinwetter, stoarm & sinne,
Somtiden is it mar krekt wer’t jo binne!
It waar is nea fêst.
Lokkich is it faak noch poer bêst!
Bysûnder, ekstreem of hiel gewoan.
Waar petear nedich? Oant moarn!

Zonsondergang Oudegaaster Brekken.

(het bovenstaande gedicht in het Fries schreef ik in het kader van een dorpsfeest met het thema ‘Expeditie’)